Aile Danışmanlığı Birimi


Aile Danışmanlık Birimi

Aile Danışmanlığı, ailelere verilen psikolojik danışmanlık hizmetinin genel adıdır. Bu hizmetin içeriğinin neler olacağı, her ailenin kendine özgü gereksinimlerine göre belirlenmektedir. Başka bir deyişle, her aile kendi gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti almaktadır. Aile Danışmanlık Birimi, ailelerimizin sıkıntı ve sorunlarını gizli kalıp kalmayacağı endişesi yaşamadan anlatabilmeleri ve bu sayede rahatlayabilmeleri amacıyla kurulmuştur. Uzmanların görev aldığı Aile Danışmanlık Birimi, mesleki ilke ve sorumluluklarına sadık kalarak ailelerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam etmektedir.


AİLE DANIŞMANLIK BİRİMİNDE NASIL BİR HİZMET VERİLMEKTEDİR?1fc5fcf02cdd599ae9a89c0c7dbd83d1.jpg

Aile Danışmanlık Birimi, kurumumuz tarafından ailelerimizin psikolojik gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kurulmuştur. Yaşadıkları sorunlara alternatif çözüm yolları üretebilmelerini sağlamak, yaşadıkları kaygı durumlarına gerçekçi bakış açıları geliştirebilmek, açık ve anlaşılır bir iletişim kurarak yaşamlarını daha kaliteli sürdürmelerini sağlamak, kendilerini doğru ifade etmelerini sağlamak, karşılarındaki insanları doğru anlamalarına yardımcı olmak...vb amaçlar Aile Danışmanlık Birimi’nde yürütülen hizmetlerin temel hedeflerini oluşturmaktadır. Bu hizmetler verilirken ailelerimizle kimi zaman bireysel olarak (Bireysel Psikolojik Danışma), kimi zaman da grup olarak diğer ailelerle birlikte (Grupla Psikolojik Danışma) görüşülmektedir.

Bunun yanı sıra, aile danışmanlık ünitesinde bilgi verici danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Ailelerimizin gereksinimleri doğrultusunda iletişim, stres, çatışma çözme, ergenlik psikolojisi vb. konularda toplantı ve seminerler düzenlenerek ailelerimizin bilgilenmeleri sağlanmıştır. Bu hizmetlerimiz ailelerimizden gelen talepler doğrultusunda devam etmektedir.

AİLE DANIŞMANLIK ÜNİTESİNİN İLKELERİ NELERDİR?

1.Gizlilik

Psikolojik danışman, danışanlarıyla ilgili danışma öncesi, danışma süreci ve danışma sonrasıyla ilgili her türlü bilgiyi saklı tutmakla yükümlüdür.

2. Kuruma Karşı Sorumluluk:

Psikolojik danışman, sürdürdüğü görevle ilgili olarak bağlı bulunduğu kuruma karşı sorumludur.Verilen hizmetle ilgili gerekli raporları düzenler, kendisine verilen yetki ve sorumlulukların dışına çıkmadan hizmetlerini sürdürür.

3. Danışana Karşı Sorumluluk:

Psikolojik Danışman, danışanlarla ilgili edindiği bilgileri sadece danışanın ruhsal gelişimini desteklemek amacıyla kullanır. Danışanla ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip eder.

4. İlgili Denetçilere Karşı Sorumluluk:

Psikolojik Danışman, danışanla ilgili bilgilerin dışında (adli durumlar hariç), vermiş olduğu hizmet ile ilgili olarak ilgili denetçilere karşı sorumludur.

5. Meslektaşlarına Karşı Sorumluluk:

Psikolojik Danışman, mesleği ile ilgili yeni bilgileri meslektaşlarıyla paylaşır, gerektiği durumlarda fikir alış-verişinde bulunur, mesleğe yeni başlayan meslektaşlarıyla yapılan işle ilgili bilgileri paylaşır, onlara rehberlik yapar.

6. İşbirliği:

Psikolojik Danışman, bağlı bulunduğu kurumdaki bütün çalışanlar ile işbirliği içinde hizmetleri yürütür.

Bu ilkelere sadık kalınarak yürütülen psikolojik danışmanlık hizmeti, gizlilik ilkesi çerçevesinde danışan ve danışman arasında kalmaktadır. Ailelerimiz rahatça her türlü sorunlarını anlatabilmekte ve birlikte çözüm aranmaktadır. Aile Danışmanlık Ünitesi çalışmalarını aileleriyle birlikte yürütmeye devam edecektir.

Ailelerimize yönelik olarak verdiğimiz bazı hizmetlerimiz şunlardır:

1.Bireysel Psikolojik Danışma: Farklı özellikteki çocuğa sahip ailelere verilecek danışma hizmetleri kapsamında yer alan “Bireysel Psikolojik Danışma” süreci, zihinsel engelli çocuğa sahip aile üyelerinin, bireysel psikolojik gereksinimlerinin, aile üyelerine verilecek bireysel psikolojik danışma hizmetinin içeriğinin ve süresinin belirlenmesi süreçlerini içermektedir.

Bu çalışmalarla aile üyelerinin bireysel psikolojik danışma hizmetlerinden ne şekilde,ne kadar sürede yararlanacağının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Aile üyelerinin bireysel olarak yararlanabilecekleri “Bireysel Psikolojik Danışma” süreciyle; aile üyelerinin benlik saygılarının yükseltilmesi,çocuğu kabullenişlik düzeylerinin olumlu yönde artırılması,aile içi çatışmaların çözümünde alternatif çözüm yollarının kullanılması, empatik iletişim kurma becerilerinin kazandırılması,içinde bulundukları kaygı durumuyla baş edebilmelerini ve gündelik yaşamlarında gerçekçi amaçlar edinerek sorunlarıyla mücadele etmede sahip oldukları gücün farkına varmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

2.Grupla Psikolojik Danışma: “Grupla Psikolojik Danışma” ise ailenin bir bütün olarak grup dinamiği içerisinde ele alındığı bir süreci içermektedir.Bireysel psikolojik gereksinimlerin yanı sıra bütün olarak aile bireylerinin psikolojik gereksinimlerinin karşılanması “Grupla Psikolojik Danışma”nın amaçlarındandır. “Bireysel Psikolojik Danışma” sürecinde olduğu gibi aile yaşantısının düzenlenmesi,aile üyelerinin birbirleriyle açık iletişim kurmalarının sağlanması,ortak amaçlar belirleyip birlikte hareket etmelerinin sağlanması belirlenen hedefler arasındadır.

3.Aileler arası “etkileşim grupları”: Farklı özellikteki çocuğa sahip ailelerin danışman gözetiminde,yapılandırılmış bir ortamda bir araya gelerek yaşantı paylaşımlarının sağlanması,böylece gerek bireysel ve gerekse grup (aile) olarak içinde bulundukları kaygı durumları ile baş etmeleri,yaşadıkları iletişim problemlerine alternatif çözüm yollarını bulmalarının sağlanması,böylece diğer ailelerle empatik iletişim kurma becerilerinin geliştirilerek gündelik yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürmeleri Aileler arası “etkileşim grupları”nın amaçları arasındadır.

4.Bilgi verici danışmanlık:Bilgi verici danışmanlık hizmeti; gerek bireysel, gerekse grupla psikolojik danışmadan ayrı, ama bu hizmetlerle eşgüdümlü olarak sürdürülecek bir dizi bilgi paylaşımı sürecini içermektedir.Bu süreçte ailelerin belirlenen konularda (cinsel gelişim,eğitim,iletişim,evlilik vb.) bilgilendirilmesi,bu bilgilerin günlük yaşamda kullanılması,bilgi eksikliğinden kaynaklanan kimi sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.Bu süreçte aile eğitim ünitesiyle eşgüdümlü bir çalışma programının planlanarak hizmetin sunulması belirlenen hedefler arasındadır.

5.Ek Hizmetler: Bütün bu hizmetlere ek olarak kurumumuza devam eden çocuklarımızın kardeşlerine de psikololojik destek hizmeti vermekteyiz. Ailelerimizden gelen talepler doğrultusunda; gerek bireysel sorunlarara, gerekse kardeşlerinin eğitim sürecinden kaynaklı kimi problemlere yönelik olarak  hizmetlerimiz devam etmektedir.